ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร้อยตรี ดร.วรวุธ ประวะพรม
ตำแหน่ง :ผู้รับใบอนุญาติ / ผู้บริการ
หน้าที่หลัก :การบริหารการศึกษา
ที่อยู่ :ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
Telephone :-
Email :Chitthiwenner@gmail.com